Regulamin sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego 

Filar Co.

§1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy internetowy Filar Co. Katarzyna Filar-Kupiec, dostępny pod adresem internetowym kasiafilar.com, z siedzibą w ul.Grunwaldzka 66G, 32-540 Trzebinia , NIP 628-214-73-02
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2. Sposób składania zamówienia

 1. W przypadku zakupu ebooka lub planera postów, towar udostępniany jest w e-mailu potwierdzającym zrealizowane zamówienie .
 2. Na stronie produktowej każdego ebooka lub planera Sklep Internetowy Filar Co. zamieści informację określającą format, w którym plik cyfrowy został zapisany.
 3. Każdy ebook lub planer zakupiony w Sklepie Internetowym Filar Co. można uruchomić na dowolnym urządzeniu obsługującym format, w którym plik cyfrowy został pobrany.

§3. Warunki realizacji zamówienia

 1. Zamówienie zawierające ebooka lub planer zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania od podmiotu realizującego płatność elektroniczną potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sklep Internetowy Filar Co. prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  1. potwierdzenie otrzymania płatności;
  2. informacje odnośnie sposobu pobrania ebooka lub planera.
 3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sklep Internetowy Filar Co. poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sklep Internetowy Filar Co. dokona zwrotu wpłaconych środków.

§4. Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania pliku cyfrowego ze Sklepu Internetowego Filar Co. Sklep zwróci Klientowi uiszczoną przez Klienta należność.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

§5. Zasady korzystania z ebooków i planerów

 1. Zakupione i opłacone ebooki i planery będą dostępne dla Klienta na stronie potwierdzającej złożenie zamówienia oraz pod linkiem wysłanym w wiadomości e-mail.
 2. W celu pobrania ebooka lub planera należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący przy produkcie. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik.
 3. Zaleca się zapisywanie ebooków i planera na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sklep nie świadczy usługi przechowywania zakupionych plików cyfrowych na stronie internetowej www.kasiafilar.com, zatem Klient ponosi ryzyko niezapisania tych plików na odrębnym nośniku pamięci.
 4. Wszystkie ebooki i planery oferowane przez Sklep Internetowy Filar Co. są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 5. Klient ma prawo korzystać z ebooków i planerów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ebooków i planerów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  2. utrwalania lub zwielokrotniania ebooków i planerów w celu ich rozpowszechniania;
  3. komercyjnego wykorzystywania ebooków i planerów w jakikolwiek sposób.
 7. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z ebooków i planerów w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.

§6. Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje do Sklepu Internetowego Filar Co., w szczególności w przypadku, gdy:
  1. zakupiony ebook lub planer okaże się uszkodzony;
  2. w ciągu 24 godzin od dokonania potwierdzonej płatności elektronicznej za ebook lub planer nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
 2. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.

§7. Dane osobowe w Sklepie internetowym

   1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Katarzyna Filar-Kupiec.
   2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
   3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
   6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
   7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności.

   

 1.   §8. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku sprzeczności z regulaminem Sklepu Internetowego Filar Co. zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
 2. W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.